แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ ที่ ศธ 04219/๒๗๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ของขวัญเพื่อร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๕๖
รายละเอียด สพป.ปน.๓ขอความอนุเคราะห์ของขวัญปีใหม่จากท่าน ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม๒๕๕๖
วันที่ 25/12/2556
เวลา 12:17
ผู้ส่ง ฮายา มะนอ
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มอำนวยการ
คลิกดูเอกสาร --> 25122556_1218_2764.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 บ้านโต๊ะชูด 25/12/13
2 ชุมชนวัดถัมภาวาส 25/12/13
3 บ้านทุ่งเค็จ 25/12/13
4 บ้านเขาดิน 25/12/13
5 บ้านอุแตบือราแง 25/12/13
6 บ้านพิเทน 25/12/13
7 บ้านวังไชย 25/12/13
8 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 25/12/13
9 บ้านบาโงยือแบ็ง 25/12/13
10 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า 25/12/13
11 บ้านบือแต 25/12/13
12 บ้านปล่องหอย 25/12/13
13 บ้านป่าม่วง 25/12/13
14 บ้านกระจูด 25/12/13
15 บ้านเจาะกือแย 25/12/13
16 บ้านป่าทุ่ง 25/12/13
17 บ้านกะรุบี 25/12/13
18 บ้านบน 25/12/13
19 บ้านมะนังยง 25/12/13
20 บ้านปากู 25/12/13
21 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 25/12/13
22 บ้านจะเฆ่ 25/12/13
23 บ้านแลแวะ 25/12/13
24 บ้านกะลาพอ 25/12/13
25 บ้านกะลาพอ 25/12/13
26 วัดโบกขรณี 25/12/13
27 บ้านบือจะ 25/12/13
28 บ้านบาโงยือริง 25/12/13
29 บ้านเจาะกือแย 25/12/13
30 บ้านตะโละแมะนา 25/12/13
31 บ้านตือเบาะ 25/12/13
32 บ้านบีติง 25/12/13
33 บ้านลานช้าง 26/12/13
34 วัดสารวัน 26/12/13
35 บ้านน้ำดำ 26/12/13
36 บ้านโตะบาลา 26/12/13
37 บ้านกระจูด 26/12/13
38 บ้านตะโละไกรทอง 26/12/13
39 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ 26/12/13
40 บ้านกาหงษ์ 26/12/13
41 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 26/12/13
42 บ้านมะแนดาแล 26/12/13
43 บ้านมะกอ 26/12/13
44 บ้านแซะโมะ 26/12/13
45 บ้านจ่ากอง 26/12/13
46 ชุมชนบ้านบางเก่า 26/12/13
47 บ้านท่าช้าง 26/12/13
48 บ้านปลักแตน 26/12/13
49 บ้านตะบิ้ง 26/12/13
50 บ้านปายอ 27/12/13
51 บ้านตะโละดารามัน 27/12/13