แจ้งชื่อเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
Pattani Educational Service Area Office 3
  อำเภอ
  โรงเรียน
  URL เว็บไซต์
  ตัวอย่าง http://school.obec.go.th/yourschool
            http://www.yourschool.ac.th

ห้ามทดสอบการแจ้งให้แจ้งเฉพาะ URL ที่ใช้งานจริงเท่านั้น
ใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ